当前位置:主页 > 诗词鉴赏 >

黄鹤楼前日欲低汉阳城树乱乌啼

2023-12-21 诗词鉴赏

出自明朝李梦阳的《夏口夜泊别友人(黄鹤楼前日欲低)》
原文赏析:

【夏口夜泊别友人】

黄鹤楼前日欲低, 汉阳城树乱乌啼。

孤舟夜泊东游客, 恨杀长江不向西。

拼音解读

【xià kǒu yè bó bié yǒu rén 】

huáng hè lóu qián rì yù dī , hàn yáng chéng shù luàn wū tí 。

gū zhōu yè bó dōng yóu kè , hèn shā zhǎng jiāng bú xiàng xī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。